Białystok 6.09.2012
 

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna                                                                                                                          

ul. Kombatanów 4
15-102 Białystok
tel. 85 676 05 39
fax 85 675 24 95

dominika@hydrobud.bialystok.pl

www.hydrobud.bialystok.pl
 
 
Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup młota wibracyjnego z osprzętem.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna

ul. Kombatanów 4, 15-102 Białystok

NIP: 542-02038-30, REGON: 050040897, KRS: 0000296080

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.             Przedmiotem zamówienia jest młot wibracyjny z osprzętem o danych technicznych zbliżonych do poniższych lub równoważnych

     2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

·         Ręczny (manualny) system sterowania wraz z montażem na koparce

·         Płyta montażowa do szybkozłącza koparki (część mechaniczna)

·         Wkładki do szczęk do wbijania rur i pali o śr. 324 mm

·         Rekomendowany zestaw narzędzi specjalnych i części eksploatacyjnych

·         Gwarancja min 12 miesięcy

 
               

 3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 4.    Zamawiający wymaga oświadczenia od Wykonawcy, że  urządzenie jest oferowane na 

      rynku światowym nie dłużej niż dwa lata.
 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

                Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.10.2012

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 
                Oferta powinna być:
                - posiadać datę sporządzenia,

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - podana w cenach netto EURO

Oferta powinna być ważna 30 dni

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.            Oferty należy składać  pisemnie, osobiście w siedzibie firmy (ul. Kombatanów 4, 15-102 Białystok), faksem na nr 85 675 24 95 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dominika@hydrobud.bialystok.pl ,

2.            Termin skladania ofert do 12.09.2012r.

3.            Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. OCENA OFERT

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                1 - Cena 95%
                2 - gwarancja 5%
.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Włodzimierz Kielczyk pod numerem telefonu 608 651 150 oraz adresem email: dominika@hydrobud.bialystok.pl