Białystok 6.09.2012
 

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna                                                                                      

ul. Kombatanów 4
15-102 Białystok
tel. 85 676 05 39
fax 85 675 24 95

dominika@hydrobud.bialystok.pl

www.hydrobud.bialystok.pl
 
 
Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup koparki gąsiennicowej wraz z osprzętem.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna

ul. Kombatanów 4, 15-102 Białystok

NIP: 542-02038-30, REGON: 050040897, KRS: 0000296080

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.            Przedmiotem zamówienia jest koparka o danych technicznych zbliżonych do poniższych lub równoważnych

     2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

           

 3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 4.    Zamawiający wymaga oświadczenia od Wykonawcy, że  urządzenie jest oferowane na 

      rynku światowym nie dłużej niż dwa lata.
 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.10.2012

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 
            Oferta powinna być:
            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podana w cenach netto EURO

Oferta powinna być ważna 30 dni

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.         Oferty należy składać  pisemnie, osobiście w siedzibie firmy (ul. Kombatanów 4, 15-102 Białystok), faksem na nr 85 675 24 95 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dominika@hydrobud.bialystok.pl ,

2.         Termin składania ofert do 12.09.2012r.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. OCENA OFERT

           

. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - cena 70%

            2 - gwarancja 5%

            3 – parametry techniczne 25%

 
.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Włodzimierz Kielczyk pod numerem telefonu 608 651 150 oraz adresem email: dominika@hydrobud.bialystok.pl